Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1                  Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BVBA MODULEHOME, aannemer, met maatschappelijke zetel te 1500 HALLE, Felix Roggemanskaai 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0448 919 364 (hierna te noemen “MODULEHOME”) en  professionelen en particulieren met maatschappelijke zetel of woonplaats in België of het buitenland (hierna te noemen “de opdrachtgever”) die betrekking hebben op het ontwerp en de productie door MODULEHOME van modulaire constructies, met inbegrip van meubilair en toebehoren (hierna te noemen “het project”).

1.2                  De bvba MODULEHOME is een aannemer.

1.3                  MODULEHOME behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment op eigen initiatief te wijzigen, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

1.4                  De algemene voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de site (www.modulehome.be) alsook op de bestelbon  en de facturen.

1.5                  Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de offerte, bestelbon of Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn,  heeft zulks geen gevolgen voor de overige bepalingen en clausules van de offerte, de bestelbon  of de algemene voorwaarden.

1.6                  Door ondertekening van de offerte aanvaardt de opdrachtgever onderhavige  voorwaarden zonder voorbehoud en zonder zich te kunnen beroepen op zijn eigen aankoop- of betalingsvoorwaarden, zelfs indien deze zijn opgenomen in zijn orderbevestiging of enig ander document.

1.7                  In geval van tegenstrijdigheid tussen de offerte en de algemene voorwaarden, hebben de in de offerte opgenomen voorwaarden voorrang.

Artikel 2 – Informatie – Aanbiedingen – Sluiting van de overeenkomst

2.1                  De algemene inlichtingen  binden MODULEHOME op geen enkele wijze jegens de opdrachtgever. Elk project wordt individueel behandeld.

2.2                  De overeenkomst tussen MODULEHOME en de opdrachtgever treedt in werking op het ogenblik van de  ondertekening van de bestelbon door de opdrachtgever.

2.3                  De bestelbon kan slechts met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd.

2.4                  De beschrijving en karakteristieken  van de gebruikte en te gebruiken materialen worden uitsluitend ter informatie aan de opdrachtgever meegedeeld. De toekenning van bepaalde specifieke kenmerken aan een bepaald product of materiaal is uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product of materiaal.

De door MODULEHOME voorgestelde materialen en producten kunnen in functie van de verwezenlijking van het project onderhevig zijn aan wijzigingen.

2.5                  Het project wordt uitgewerkt en gerealiseerd op basis  van inlichtingen/informatie  (bijvoorbeeld plannen, bestek, beknopt meetpunt, gedetailleerd meetpunt en uitvoeringstermijn, etc.) die door de opdrachtgever of eventueel door een derde (architect bijvoorbeeld) aan MODULEHOME worden doorgegeven. MODULEHOME is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit  verkeerde inlichtingen/informatie van de opdrachtgever of de derde persoon inlichtingen/informatie nodig voor de verwezenlijking  van het project. MODULEHOME zal via de opdrachtgever  haar  plannen overmaken aan de architect die moet nagaan of deze in overeenstemming zijn met de voorschriften van de door de opdrachtgever vereiste omgevingsvergunning / andere administratieve verplichtingen en zal schriftelijk zijn akkoord geven. De opdrachtgever  is verantwoordelijk voor elke niet-naleving.

2.6                  De ten tijde van de offerte  vermelde prijzen kunnen steeds worden gewijzigd door prijsverhogingen waar MODULEHOME geen invloed op heeft. De bovenvermelde prijsstijging betreft onder meer de stijging van de materiaalprijzen en de vervoerskosten, de stijging van de loonkosten, de belastingen en de sociale lasten (niet-limitatieve lijst). De prijzen zijn derhalve gekoppeld aan de ABEX-index.

2.7                  Indien de uitvoering van de verplichtingen van MODULEHOME wordt verzwaard of bemoeilijkt, verbinden MODULEHOME en de opdrachtgever zich ertoe loyaal en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn teneinde het verstoorde evenwicht te herstellen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der partijen de beëindiging van de tussen hen bestaande contractuele relatie inroepen zonder enige door MODULEHOME verschuldigde vergoeding of schadeloosstelling.

2.8                  Alle belastingen, rechten, kosten en andere lasten die voortvloeien uit hetgeen tussen partijen is overeengekomen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.9                  Onvoorziene werken die MODULEHOME moet uitvoeren, alsmede alle wijzigingen die aan het lastenboek  worden aangebracht, worden berekend tegen de  in de offerte opgenomen eenheidsprijs en zijn onderhandelbaar met de opdrachtgever.

2.10               Wijzigingen aan het lastenboek  na ondertekening van de bestelbon  kunnen alleen schriftelijk geschieden. Een nieuwe offerte zal door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend worden of een schriftelijke bevestiging zal u worden toegezonden ter validatie. Elke wijziging brengt 250€ dossierkosten per wijziging met zich mee.

2.11               De funderingen zijn berekend op basis van een vlakke en gemakkelijk toegankelijke ondergrond, zonder afbraak van muren of oude funderingen e.d.. De prijs van de offerte/bestelbon is voor een betonfundering van 30 cm breed en 80 cm hoog,  alsmede de plaatsing van een massief betonblok van 10 cm dik. Er is geen bekisting voorzien. Een supplement zal worden aangerekend aan  de eenheidsprijzen opgenomen in de offerte/bestelbon  indien de grond door MODULEHOME moet worden afgevoerd (op uw verzoek) en/of indien rots of beton ontdekt wordt tijdens de grondwerken.

Artikel 3 – Opzegging – Beëindiging van het contract

3.1                  Elke minnelijke opzegging van het contract zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van 10 % op de waarde van het contract exclusief BTW. De opzegging van de zijde van de opdrachtgever is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding van MODULEHOME

3.2                  De vennootschap behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verbreken, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst:

– Indien de opdrachtgever, na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt;

– Indien MODULEHOME wordt verzocht haar materialen of fabricageprocédé te wijzigen;

– Of overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 – Facturering – Betaling

4.1                  De naar aanleiding van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst opgestelde facturen moeten binnen 10 dagen worden betaald.

4.2                  De offerte voor een bouwproject wordt gefactureerd in 5 fasen (deel 1: administratieve kosten (dossierkosten) – deel 2: aanvang van de werkzaamheden in ons atelier, 30% van de offerte – deel 3: halverwege de bouw van het project in ons atelier, 30% van de offerte – deel 4: goedkeuring van het project in ons atelier, 35% van de offerte – deel 5: na inbezitname / voorlopige oplevering van het project op de werf, 5% van de offerte)

4.3                  MODULEHOME heeft steeds het recht om af te wijken van artikel 4.2 en over te gaan tot het opstellen van diverse facturen en algemene betalingsvoorwaarden.

4.4                  In geval van onterechte niet-betaling van een factuur op haar vervaldag (zie artikel 4.2), zal aan MODULEHOME een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €.

4.5                  Elke klacht betreffende de facturatie door MODULEHOME dient binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van MODULEHOME. De klacht moet altijd naar behoren worden gemotiveerd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door  de opdrachtgever.

4.6                  In geval van niet-betaling door de opdrachtgever van een MODULEHOME factuur binnen de termijn of in geval van niet-naleving door de opdrachtgever van zijn verplichtingen tegenover MODULEHOME, heeft MODULEHOME  het recht om het project zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten tot de opdrachtgever aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.

4.7                  Alle overgemaakte  facturen zullen binnen de 10 werkdagen betaald worden, dit om het stopzetten van de productie van de module  alsook verwijlintresten te vermijden.

4.8                  Indien de vennootschap, bij wijze van uitzondering, termijnen toestaat voor de betaling van een door de opdrachtgever verschuldigd bedrag, maakt de niet betaling van een overeengekomen schijf, zelfs gedeeltelijk, bij het verstrijken van de toegestane termijn het resterende saldo onmiddellijk opeisbaar.

4.9                  Een eventueel overeengekomen korting is niet verschuldigd door MODULEHOME indien de opdrachtgever  verzuimt zijn betalingsverplichtingen na te leven.

4.10               Bovendien heeft de vennootschap in geval van overschrijding van de betalingstermijn de mogelijkheid de nog uit te voeren leveringen/werkzaamheden slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling van het saldo van de voor het geheel verschuldigde bedragen of na het stellen van een waarborg door de opdrachtgever.

Artikel 5 – Machtigingen

5.1                  De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunningen en/of andere soortgelijke administratieve goedkeuringen/notificaties voor de installatie en exploitatie (wanneer de modules  bv. bestemd zijn voor een werkplaats/uitbating)  van het project.  De opdrachtgever verbindt zich ertoe MODULEHOME vóór het opstarten van de productie van de module(s)de vereiste documenten te bezorgen.

MODULEHOME is niet aansprakelijk, noch contractueel noch extra-contractueel, voor de niet naleving door de opdrachtgever  van de aan hem  opgelegde stedenbouwkundige  of soortgelijke administratieve verplichtingen.

Door de  aanvaarding van de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat hij op voldoende wijze op  de hoogte is gebracht  van voornoemde stedenbouwkundige of soortgelijke administratieve verplichtingen. De opdrachtgever verklaart te allen tijde aan deze verplichtingen te zullen voldoen, opdat de uitvoering van het project niet in strijd is met stedenbouwkundige en/of  administratieve voorschriften.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit de niet-nakoming van bovengenoemde verplichtingen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe MODULEHOME te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die MODULEHOME zou dienen te dragen  ten gevolge van het project m.b.t. de planning  of stedenbouwkundige en  administratieve verplichtingen.

Wanneer de werf wordt stilgelegd, d.w.z. een stopzetting die niet te wijten is aan MODULEHOME, kan deze laatste, ten laste van de opdrachtgever, aanspraak maken op een schadevergoeding van 15 € per dag vanaf het ogenblik van de stopzetting van de werf tot het ogenblik van de hervatting van de werf.

5.2                  Indien de tussenkomst van een architect vereist is, zal de opdrachtgever op eigen kosten een beroep doen op de architect van zijn keuze. De aanstelling van een architect maakt geen deel uit van de overeenkomst.

5.3                  Elke aanvraag bij de bevoegde autoriteiten tot gehele of gedeeltelijke afsluiting van de openbare weg en de daaraan verbonden kosten, evenals de kosten voor de huur van de borden, zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien MODULEHOME ingevolge een eis van de gemeentelijke administratie één of andere aanvraag dient in te dienen, zullen de eraan verbonden kosten door MODULEHOME aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6 – Levering – Risico’s

6.1                  De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief en binden MODULEHOME op geen enkele wijze jegens de opdrachtgever. Vertragingen in de uitvoering van het project of in de oplevering geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract.

6.2                  De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en de uitvoering van de bestelde werken toe te laten.

6.3                  In het geval dat montage/werkzaamheden worden gepland, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om :

– te hebben voldaan aan alle wettelijke en reglementaire vereisten en te beschikken over alle nodige vergunningen voor de installatie/het werk.

– om water en elektriciteit te leveren voor het gebruik van de machines.

– MODULEHOME vrije toegang te garanderen voor de voertuigen van de onderneming en/of haar onderaannemers tot op de plaats van de werkzaamheden; de opdrachtgever verbindt er zich bijgevolg toe  het terrein berijdbaar is en toegankelijk  voor voertuigen tot op de plaats waar de montage/werkzaamheden zullen worden uitgevoerd te maken.

– De toegang en  de werkzone volledig te  ontruimen

– de goederen die zich in de nabijheid van de montage/het werk en op het traject van de voertuigen/werklieden van MODULEHOME of haar onderaannemers bevinden, te verwijderen of te beschermen.

– de stabiliteit te garanderen van de plaats waar de constructie zal worden geïnstalleerd; alle andere werken dan deze die MODULEHOME voor of na de installatie zal uitvoeren, moeten conform de regels van de kunst zijn, en hun karakteristieken moeten vooraf schriftelijk aan het bedrijf worden meegedeeld.

– MODULEHOME en/of haar onderaannemers een voldoende aantal parkeerplaatsen te garanderen zodat deze voertuigen  kunnen parkeren in de onmiddellijke nabijheid van de leverings- en/of losplaats van het materiaal,  indien nodig zal de opdrachtgever de nodige stappen ondernemen om de toelating van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen. In het geval dat MODULEHOME  een aanvraag moet indienen met het oog op een toestemming van de bevoegde autoriteiten, komen de hieraan verbonden kosten uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

6.4                  MODULEHOME behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen en andere materialen te gebruiken dan die welke in de bestelbon zijn opgegeven, mits de kwaliteit vergelijkbaar en gelijkwaardig is, en zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding of prijsvermindering.

6.5                  Wijziging van de leveringsdatum door MODULEHOME om welke reden dan ook, zal geen aanleiding geven tot financiële compensatie.

6.6                  Elke bekeuring opgelopen  tijdens de levering die het gevolg is van een gebrek aan opvolging door de opdrachtgever bij de bevoegde autoriteiten, zal aan de opdrachtgever worden aangerekend.

6.7                  Indien de leveringsdatum door de opdrachtgever of door MODULEHOME wordt gewijzigd wegens het niet respecteren van de betalingstermijn van de 3de factuur binnen de 5 werkdagen voor de leveringsdatum, zal de opdrachtgever de  kosten van  transport en kraan (1.300€/truck en 2.100€/kraan) dienen te betalen.

6.8                  Het transport van het project is steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. De plaats van levering moet door de opdrachtgever voor MODULEHOME toegankelijk worden gemaakt. Indien de plaats van levering voor MODULEHOME niet voldoende bereikbaar is, worden door MODULEHOME extra transportkosten in rekening gebracht. De opdrachtgever garandeert dat de plaats van levering voldoet aan alle voorwaarden vereist door de wet, het decreet, de ordonnantie of enige andere reglementaire voorwaarden.

Artikel 7 – Voorlopige oplevering

7.1                  MODULEHOME kondigt ten minste drie dagen van tevoren  de datum van voorlopige oplevering van de constructie aan de opdrachtgever aan, partijen kunnen een kortere termijn overeenkomen. Indien de opdrachtgever niet bij machte  is het werk op de door MODULEHOME aangekondigde datum  op te leveren , wordt in onderling overleg een andere datum vastgesteld binnen de 15 dagen na de hierboven vermelde oorspronkelijke aankondiging. De opdrachtgever verbindt zich er in dit verband toe een redelijke beschikbaarheid aan de dag te leggen. Bij gebreke hiervan behoudt MODULEHOME zich het recht voor de datum van de voorlopige oplevering  eenzijdig  vast te stellen. In geval van sluiting van MODULEHOME binnen 15 dagen na de oorspronkelijke aankondiging van de datum van voorlopige oplevering van de constructie, kan de datum van de voorlopige  oplevering op verzoek van MODULEHOME in de loop van de volgende maand worden vastgesteld. De partijen gaan samen over tot de nazicht van de voltooide werkzaamheden. Naar aanleiding van de voorlopige oplevering wordt een Proces verbaal van voorlopige oplevering opgesteld. Het werk wordt geacht  opgeleverd te zijn indien geen of geringe gebreken werden vastgesteld. Aan  eventuele gebreken dient door MODULEHOME binnen een overeengekomen termijn te worden verholpen. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op de voor de voorlopige oplevering vastgestelde datum , wordt het werk geacht op die datum door de opdrachtgever te zijn aanvaard. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte afwerkingen, waarvan de waarde minder dan 10% van het totale bedrag van het werk bedraagt, kunnen in geen geval worden ingeroepen om voorlopige oplevering te weigeren.

Aangezien het contract niet onder de wet Breyne valt, zullen de partijen niet tot definitieve oplevering overgaan.

7.2                  In afwachting van de voorlopige oplevering van de constructie is het de opdrachtgever verboden de constructie te gebruiken of te laten gebruiken (zie art. 8.1). Indien de opdrachtgever of een derde het pand in bezit neemt voordat het proces-verbaal van voorlopige oplevering is opgemaakt, geldt dit als stilzwijgende voorlopige oplevering.

7.3                  De aanvaarding impliceert de goedkeuring van de opdrachtgever van het hem geleverde werk en sluit elk verhaal van zijn kant wegens zichtbare gebreken uit. De datum van voorlopige oplevering vormt het startpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

7.4                  Het werk waarvan is vastgesteld dat het zich in de opleveringsfase bevindt, wordt tot bewijs van het tegendeel geacht te zijn voltooid op de datum die voor de voltooiing ervan is vastgesteld of op de datum van de feitelijke voltooiing die door de aannemer in zijn opleveringsaanvraag is aangegeven.

Artikel 8 – Vorderingen

8.1                  Verborgen gebreken moeten uiterlijk 12 maanden na de voorlopige oplevering van de constructie worden gemeld. Indien gebreken worden ontdekt en niet binnen de voornoemde termijn worden gemeld, vervalt het recht op aangifte.

8.2                  De goederen worden in ieder geval geacht te zijn aanvaard wanneer de factuur zonder voorbehoud is betaald.

8.3                  Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de firma  de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de betrokken goederen.

Artikel 9 – Eigendom en overdracht van risico

9.1                  De constructies en goederen blijven de exclusieve eigendom van MODULEHOME tot het werk voorlopig is opgeleverd en tot volledige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen; de firma behoudt zich het eigendomsrecht voor zolang niet voorlopig is opgeleverd en/of de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig indien de constructie aan een andere constructie wordt gehecht. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voor een voldoende bedrag te verzekeren.

9.2                  Alle risico’s verbonden aan het project gaan over op de opdrachtgever bij ondertekening van de offerte.

Artikel 10 – Voorafgaande voorwaarden

Indien de overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning en/of een banklening, dient de opdrachtgever, indien de bouwvergunning en/of de banklening niet wordt verkregen, een bewijs van weigering van de bouwvergunning en/of bewijzen van weigering van de banklening van ten minste drie verschillende banken over  te maken. Het bedrag van de gevraagde lening mag niet hoger zijn dan het bedrag van het contract en het verzoek moet worden gedaan in overeenstemming met de normale marktvoorwaarden. MODULEHOME kan  zich beroepen  op  feiten die aan de opdrachtgever te wijten zijn en die een vertraging en/of een nadeel zouden veroorzaken, om de herziening of de ontbinding van het contract en/of een schadevergoeding tot 10% te bekomen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1               MODULEHOME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen indien de oorzaak van deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die zich buiten haar macht hebben voorgedaan en waarvan de gevolgen ondanks het treffen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

11.2               In geval van overmacht worden de verplichtingen van MODULEHOME opgeschort. Indien de periode van overmacht de duur van één maand bereikt en MODULEHOME niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, is MODULEHOME gerechtigd de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk en kosteloos te beëindigen, zonder dat zij in dat geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling in welke vorm dan ook aan de opdrachtgever . In geval van gehele of gedeeltelijke betaling zal het resterende bedrag binnen 30 dagen na de datum van beëindiging door MODULEHOME worden terugbetaald.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid – Gebreken

12.1               MODULEHOME is slechts op grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, gedurende een periode van 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering, indien het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat ten gevolge van een gebrek in de constructie MAAR niet voor vetusteit of schade waarvan de oorsprong te wijten is aan de opdrachtgever is. Herstellingen of wijzigingen aan het onroerend goed die geen ingrijpende werken zijn, geven geen aanleiding tot een nieuwe garantie van tien jaar. Indien de bouwheer of de architect aan MODULEHOME een werkwijze of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort oplegt, en dit ondanks het door MODULEHOME uitgesproken voorbehoud, is MODULEHOME niet verantwoordelijk indien het werk volgens de normale regels van het vakmanschap werd uitgevoerd en kan haar geen fout worden verweten. MODULEHOME wijst alle verantwoordelijkheid af voor ontwerp- en/of controlefouten begaan door een studiebureau, ingenieur of architect.

MODULEHOME wijst alle verantwoordelijkheid in solidum af met andere bouwpartners zoals aannemers, architecten, ingenieurs enz.

12.2               MODULEHOME is niet verantwoordelijk voor kleine wijzigingen in constructie, afmetingen of kleur, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk stelt dat dit een essentieel onderdeel uitmaakt van het contract.

12.3               MODULEHOME is niet aansprakelijk voor schade aan naburige roerende of onroerende goederen die het gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden en  die niet is veroorzaakt door een fout van MODULEHOME. MODULEHOME is niet verantwoordelijk voor overdadige burenhinder conform artikel 544 B.W..

12.4               MODULEHOME verleent de opdrachtgever geen andere garanties op de geleverde producten en materialen dan de fabrieksgarantie, waarvan de voorwaarden zijn vermeld in het garantiedocument dat indien van toepassing, bij de producten en materialen  wordt geleverd. Deze fabrieksgarantie verleent de opdrachtgever geen enkel recht of titel om MODULEHOME aansprakelijk te stellen of compensatie van MODULEHOME te eisen wegens de levering van een gebrekkig product of materiaal door een derde. MODULEHOME verbindt zich als installateur  ertoe om, indien nodig, de aanspraak van de opdrachtgever in het kader van de fabrieksgarantie tegen de fabrikant wegens de levering van een gebrekkig of onvolmaakt product of materiaal op te volgen.

12.5               De opdrachtgever is gehouden MODULEHOME te vergoeden in geval van facturatie door onderaannemers, leveranciers of derden voor elke door de opdrachtgever gevraagde tussenkomst bij de verwezenlijking  van het project, zonder voorafgaand akkoord van MODULEHOME en de ondertekening van een aanhangsel bij de overeenkomst  door de opdrachtgever .

12.6               In geval van levering van niet-conforme of gebrekkige goederen, is de verantwoordelijkheid van MODULEHOME beperkt tot het herstel van de gebrekkige goederen of de vervanging ervan voor zover deze nog in de handel bestaan.

12.7               Indien de herstelling/vervanging van niet-conforme of gebrekkige goederen materieel onmogelijk, of voor MODULEHOME buitensporig duur of moeilijk is, verbinden de MODULEHOME en de opdrachtgever zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden. De opdrachtgever kan in geen geval een hoger bedrag eisen dan de werkelijk geleden schade, die hij zal bewijzen, en dit bedrag moet in ieder geval in verhouding staan tot de lastens de onderneming vastgestelde gebreken. In geval van een schadeclaim zal de maatschappij de minwaarde vergoeden.

12.8               In geen geval kan van de onderneming schadevergoeding worden gevorderd voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van oneigenlijk of niet-conform gebruik, gebrekkige montage door de opdrachtgever of een derde, niet-naleving van de service- of onderhoudsinstructies van MODULEHOME, de vervanging van onderdelen die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties, normale slijtage, gebrekkige of nalatige behandeling, ongeschikt terrein, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden die niet aan het bedrijf zijn toe te schrijven, onjuiste reparatiewerkzaamheden of wijzigingen die door de opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd, enz.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de onderhavige algemene voorwaarden en op de rechtsverhouding tussen MODULEHOME en haar opdrachtgever  is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd zijn. MODULEHOME behoudt zich echter het recht voor zich te wenden tot de rechtbanken van de woonplaats van de opdrachtgever.

Menu